Get Adobe Flash player
Trang chủ Chức năng - Nhiệm vụ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;

- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;

- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

- Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;

- Việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Công ty hoặc các Chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;

c.  Thông qua các vấn đề khác theo qui định của pháp luật.

 

 

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 27 Tháng 4 2011 11:01)

 
August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Chứng khoán

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng 9999
Giá Vàng 9999: (ngàn đ / l)
LOẠI Mua Bán
SBJ
SJC
Tỷ giá
Tỷ giá: (VNĐ)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hỗ trợ Online


Phòng Hành chính

Phòng Kế toán

Phòng Đầu tư

Phòng kinh doanh